به نظر حقیر، هیچ عبارتی به اندازه‌ی «کُه» در توصیف یک انسان چاق و تپل، شیرین و لذت‌بخش و معنی‌رسان نیست