سازمان بیمه‌ی سلامت فکس زده به بیمارستان که روزهای فلان مسئول فنی داروخانه‌ت نبوده و خلاف مفاد قرارداده و فلان قدر از طلباتون رو کسر می‌کنیم