یه حجمی از کارهای عقب افتاده تموم شد، همت کنم تا پس‌فردا هم مابقی رو انجام بدم صبح‌ها می‌تونم یه ساعت بیشتر بخوابم