وقتی تو لفت می‌دهی، نه هست‌های ما چونان که بایدند، نه بایدها https://t.co/QCAtWnkPBV