فنایی میگه شادی بعد از گل قشنگ هم داریم. وی اشاره‌ای به شادی بعد از گل شیث رضایی و محمد نصرتی نکرد