علی دایی نیمه‌ی دوم بازی تیراختور و صبا رفته دستشویی و دیر به زمین اومده، بعد تو نود میگن علت دیر آمدن علی دایی به زمین جالب بود