شاید برات جالب باشه که «بلا رمزی ز بالای تِ باشد» و «جنون سری ز سودای تِ باشد» حتی