کائنات دست به دست هم دادن گند بزنن به اعصابم امروز و موفق هم شدن. اون از کار این از داداشم