ینی خدا نمی‌ذاره دو دیقه با خیال راحت غر بزنیم و پاچه بگیریم. زارت خبر فوت یه جوون ورزشکار رو می‌ذاره جلو چشممون می‌گه بفرما. آخرش اینه