الان وقتشه استاد شجریان بیاد بخونه: به کجاها برد این امید ما را؟