تو رو خدا یه وام کم بهره به این راننده‌های تاکسی بدید پیکان‌هاشونو عوض کنن. ما مسافرا چه گناهی کردیم آخه؟