ساندر پل رفت به عکاسای پشت دروازه‌ی استرالیا یه تذکر داد بعد خیابانی گفت ساندرپل به عکاسا گفت رعایت انصاف رو بکنید! از کجاش درآورد اینو؟