Avatar for vahid
ساندر پل رفت به عکاسای پشت دروازه‌ی استرالیا یه تذکر داد بعد خیابانی گفت ساندرپل به عکاسا گفت رعایت انصاف رو بکنید! از کجاش درآورد اینو؟
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10