اول قرار بود از شبکه ورزش پخش شه بعد گویا راضی نشدن و از شبکه ۳ پخشش کردن