بی‌عرضه‌تر از کفاشیان و فدراسیونش وجود نداشته در تاریخ ورزش این مملکت