ملت رد دادن قشنگ، خدا رحمت کنه هادی نوروزی رو ولی دیگه شورش رو درآوردن