تمااام. تیراختور ۲ الهلال عربستان ۰ هم سعود کردیم هم سرگروه صعود کردیم هم دلمون خنک شد تیم عربستانی رو بردیم