واقعن اگه استاندارد و قراردادی برای معیارهایی مثل زمان و وزن و اندازه و امثالهم نبود، زندگی انسان دیروزی و امروزی چطور بود؟