با هر نیتی هم باشه، باز هم این رفتار شرف داره به جدا نماز خوندن شیعه و سنی تو کنفرانس به اصطلاح وحدت اسلامی https://t.co/98QfmC7CV3