من هفته ها رو فقط به خاطر خواب تا لنگ ظهر جمعه‌ها می‌گذرونم.