قدیما وقتی یکی در خونه رو می‌زد و از پشت در می‌گفتی کیه؟ طرف می‌گفت منم! انگار همه آشنا بودن اون زمونا