و یاد پدران با شرفی که زندگی امروز و آسایشمون رو مدیون اوناییم که به خاطر ما جونشون رو فدا کردن، روحشون شاد