گل برای ذوب آهن. باریکلا باریکلا
شما هم بدتر از فواد همه اش فوتبالی :))) ‎- Makhmal
گزارش گری؟ ‎- samantam
مخمل :)) من عمرن به پای فواد برسم ‎- وحید معمولی