گل برای ذوب آهن. باریکلا باریکلا
شما هم بدتر از فواد همه اش فوتبالی :))) ‎· Makhmal
گزارش گری؟ ‎· samantam
مخمل :)) من عمرن به پای فواد برسم ‎· وحید معمولی