امسال سال سپاهان نیست، تیم به اون خوبی رو از هم پاشوندن. محرم نویدکیا هم البته بی‌تقصیر نیست
بی تقصیر نیست؟ همه تقصیرها گردن این جرثومه است. از زمین باغ دریاچه تا نیمکت سپاهان و میدون نقش جهان. همه شو میگفت مال منه. ندادن به این روزشون انداخت ‎· طغرل
بله یه تنه تیم رو به هم ریخته ‎· وحید معمولی