دشمن شاد شدیم با این باخت سنگین سپاهان. خدا کنه ذوب آهن ببره بازی‌شو