تیراختورو ذوب‌آهن در مجموع ۴ تا گل زدن به تیمای عربستانی، عوضش سپاهان ۴ تا خورد و بی‌حساب شدیم
تراختور دوتا زد ذوب سه تا ‎· طغرل
تا لحظه‌ی توییت این بود نتیجه ‎· وحید معمولی