دارم خفه میشم از حرص و عصبانیت. از دست آدمایی که همیشه ادعای با برنامه بودن دارن و همیشه به کارای بقیه گیر میدن و هیچ‌وقت هم با برنامه نیستن