یکی به هر دلیلی میگه ما از جرم امید کوکبی خبر کامل نداریم، طبق شنیده‌ها داریم عکس‌العمل نشون می‌دیم. فحش می‌خوره که چرا مثل ما فکر نمیکنی؟