چقدر آشناست برام اونجا که مادر برگشت خونه. اونجا که از در وارد شد و غلامرضا چادرشو بوسید