شاهد عینی میگفت شعار میدادن: استاندار بی غیرت نمیخوایم نمیخوایم https://t.co/Y21ab7qEB8
بی ریشه ‎· جولیا پندلتون