شاید این یکی از دلایل باشه ولی چیزی که قبل از این قضیه بوده، تخلف مالی چند عضو از اعضای شورای شهر تبریز بوده. https://t.co/NcG4Be7nnF