کاش ستادهای تبلیغاتی کاندیداها شعور اینو داشتن که با اسپری رو در و دیوار شهر اسم کاندیداشونو ننویسن