من به شخصه اصلن امیدی ندارم به این منتخبین لیست امید تبریز، بغیر از دکتر پزشکیان.