علیرضا منادی با پیگیری این طرح اتوبان تبریز ارمنستان باعث شد زمینای ده آبا و اجدادی ما قیمتشون بالا بره و همه با فروش زمین به نون و نوا برسن