تا حالا به تجمیع اطلاعات و دیتاماینینگ و آمارسازی و در نهایت فروش آمار به این وسعت با استفاده از اطلاعات بیمارستان فکر نکرده بودم.