محمد حسین فرهنگی از وقتی برادرش محمدحسن تو قضایای ۱۸ تیر ۷۸ تبریز شهید(؟) شد اسمش سر زبون‌ها افتاد و تو انتخابات بعدی شد نماینده‌ی تبریز