اعتماد به نفسِ زدنِ امضایی که دایره و بیضی داره داره رو نداشتم هیچ‌وقت