RT @psychbellissima: علی زند وکیلی شوخی بدی بود که خدا با تصنیف های گوشنواز قدیمی کرد.