دبیر درس برنامه‌نویسی هنرستانمون نقش خیلی مهمی داشت تو تصمیمم برای آینده‌ی کاریم. فقط هم با تشویق این کارو کرد. تشویق کرد و روحیه داد