سوم ابتدایی مبصر بودم. معلممون دفترهای اضافی که مدرسه به قیمت تعاونی بهمون می‌داد رو داد که ببرم بذارم تو کمدش که قفل نداشت. بردم گذاشتم