فرداش اومد گفت دفترها گم شده و حتمن تو برداشتی. ۱۵ تا دفتر بود. هرچی گفتم قبول نکرد. تا مدت‌ها استرس داشتم موقع مدرسه رفتن