ولی استاد شبکه دوران کاردانی‌‌مون خیلی خوب بود. رفیق بودیم با هم. اختلاف سنی چندانی هم نداشتیم