سوم راهنمایی بیشتر وقتمونو تو اتاق پرورشی بودیم و کارهای فرهنگی می‌کردیم. یه بار به معلم پرورشی گفتیم امروز به معلم دینی بگو از ما درس نپرسه