رفت باهاش صحبت کرد و گفت حله. رفتیم سر کلاس دقیقن اولین نفراتی که صدا زد بریم پای تخته ما دو نفر بودیم :|