دیگه شما ببین زمان اون خدا بیامرز مردم چقدر بی‌دغدغه بودن که بانو هایده گفته: برای کوچه غمگینم