سال دوم هنرستان موقع فرار از مدرسه گرفتنمون. مدیرمون جانباز موجی بود و خیلی هم عصبی. داشت اخراجمون می‌کرد. اولش باورمون نمیشد ولی دیدیم جدیه