نرفتم. اصرار کرد و حتی تهدید به کم کردن نمره کرد. نرفتم که نرفتم