من هر جا خاطرات مدرسه رو بگم خدا رو شکر بهنام هست که تایید کنه صحتشون رو :))