به نام‌خدا، گل بگیرن در مخابرات گدا گشنه رو‌ که به خاطر ۱۷ تومن بدهی تلفن خونه، که استفاده‌‌ای غیر از اینترنت ازش نمیشه، قطع کرده بود
خدا خیرت بده، خطی که فقط روش اینترنت می‌گرفتم رو قطع کردن به خاطر پول اینترنت بعد پول ۹ ماه ارائه اینترنت رو خط قطع رو هم ازم گرفتن. ۴۰۰ تومن ناقابل. ‎· Truman
مسخره‌س ‎· وحید معمولی