برای اولین بار در طول ۲۷ قسمت شهرزاد از فرهاد خوشم اومد