و به نظرم راه جواب دادن به مزخرف‌گویی‌های آمریکا و زیاده‌خواهی‌هاش همین خطاب قرار دادن و تحقیرشون با ذکر سوابق ناموفقشون هست